Všeobecné obchodné podmienky inzercie

Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné pre všetky zadané inzeráty na serveri www.Erika.sk a všetkých jej sesterských stránok. Podmienky tu ustanovené je možno meniť len vo forme písomnej zmluvy medzi objednávateľom a poskytovateľom.

 1. 1.

  Všeobecné ustanovenia

  1. 1.1.

   Prevádzkovateľ internetového portálu www.Erika.sk a ďalších www stránok je oprávnený poskytovať inzerciu na jednotlivých www stránkach tohto portálu a na ďaľších sesterských stránkach a používať zverejnené inzeráty s ich obsahom za účelom ďaľšej propagácie webstránok.

  2. 1.2.

   Prevádzkovateľ nie je eskortná agentúra a neposkytuje žiadne eskortné, erotické a iné služby ponúkané na týchto stránkach. Všetky tu ponúkané služby sú inzerátmi jednotlivcov. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah, cenu, kvalitu ani aktuálnu dostupnosť ponúkaných služieb. Taktiež nenesie zodpovednosť za obsah a pravdivosť zverejnených informácií v jednotlivých inzerátoch a to ani v prípade že bol prevádzkovateľ vopred upozornený na prípadnú chybu v týchto informáciách.

  3. 1.3.

   Objednávateľ inzercie (ďalej len "objednávateľ") je fyzická alebo právnická osoba, priamy zákazník alebo sprostredkovateľská reklamná či mediálna agentúra, objednávajúca inzerciu na stránke www.Erika.sk a jej sesterských stránkach.

 2. 2.

  Zadávanie reklamy

  1. 2.1.

   Objednávanie

   Inzercia na www stránkach prevádzkovateľa sa objednáva po prihlásení na základe vyplnenia a odoslania formuláru na podstránke “Vytvoriť nový inzerát” so všetkými náležitosťami. Objednávka nadobúda právnu záväznosť až vo chvíli odoslania formuláru teda stlačením tlačítka “Odoslať inzerát”. Za písomný prejav vôle sa považuje aj úkon zmluvných strán urobený elektronickými prostriedkami v zmysle § 40 ods. 4 OZ.

  2. 2.2.

   Zodpovednosť za obsah inzercie

   Objednávateľ preberá plnú zodpovednosť za obsahovú stránku pridaného inzerátu a zbavuje prevádzkovateľa povinností vyplývajúcich z nárokov akejkoľvek povahy uplatňovaných voči nemu tretími osobami, a to hlavne nárokov uplatňovaných v spojení s ustanoveniami zákonov upravujúcich a definujúcich nekalú súťaž a autorské právo.
   Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za následné škody a ujmy nech sú akékoľvek (vrátane a bez obmedzenia škody zo straty na zisku z podnikania, prerušenia podnikania, straty informácii o podnikaní, alebo akékoľvek iné finančné straty, akékoľvek škody a straty tretej osoby) aj keď škody vznikli na základe použitia, alebo v prípade zabránenia použitiu služieb jednotlivcov zobrazených na stránkach prevádzkovateľa a to i v prípade, že prevádzkovateľ je označený ako možný pôvodca týchto škôd a bol vopred upozornený na možnosť vzniku škôd. V prípade využitia inzertných služieb prevádzkovateľa sa zaväzujem dodržiavať všetkých platných zákonov v Slovenskej Republike. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné občiansko a trestno právne spory, ktoré môžu vzniknúť na základe vzťahu medzi inzerentom, užívateľom a organizáciou či jednotlivcom, ktorých ponuka je súčasťou databázy Erika.sk a nad ktorým nemá prevádzkovateľ žiadnu kontrolu.

  3. 2.3.

   Práva prevádzkovateľa

   Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo inzerciu odmietnuť najmä, ak:

   • inzercia a jej obsah nie je v súlade s technickými požiadavkami
   • prevádzkovateľ má podozrenie, že zverejnené údaje, obrazové materiály, či textový obsah nezodpovedá skutočnosti a mohol by návštevníkov stánky zavádzať
   • jedná sa o inzerciu priamo konkurenčnej inzertnej stránky, alebo je inak propagovaná konkurenčná stránka prostredníctvom inzerenta
   • sa jedná o duplicitný inzerát
   • inzercia je v rozpore so zákonmi SR
   • inzercia nie je v súlade s dobrými mravmi prípadne ohrozuje verejný poriadok
   • inzercia svojou kvalitou alebo obsahom nezodpovedá záujmom prevádzkovateľa

   V prípade výskytu skutočností, oprávňujúcich prevádzkovateľa odmietnuť inzerciu, bude prevádzkovateľ o tomto informovať objednávateľa prostredníctvom kontaktných údajov zadaných objednávateľom v prihladovacom formulári.

  4. 2.4.

   Náležitosti

   Všetky inzertné podklady a ďalšie náležitosti prijímané prevádzkovateľom pre internetovú inzerciu musia plniť kritériá zadané Erika.sk. V prípade, že inzertné prvky nespĺňajú uvedené kritériá, prevádzkovateľ nie je povinný ich prijať a nezodpovedá za škodu takto vzniknutú a neposkytuje žiadne finančné vyrovnanie.

  5. 2.5.

   Zmeny v inzercii

   Všetky následné zmeny v inzercii sú vykonávané na základe ID + hesla a zodpovedá za ne zadávateľ inzerátu. ID a heslo sú zadané iba objednávateľom a ten je zodpovedný za úschovu a používanie týchto údajov.

 3. 3.

  Finančné podmienky

  1. 3.1.

   Cena

   Cena je kalkulovaná podľa platného cenníka zverejneného na www stránkach v objednávkovom formulári. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tento cenník meniť. Vykonané zmeny v cenníku sú platné vždy prvým dňom nasledujúceho zúčtovacieho obdobia, teda dňom vytvorenia novej objednávky.

  2. 3.2.

   Fakturácia a platobné podmienky

   1. 3.2.1.

    Fakturácia je jednorazová - objednávateľ zaplatí objednanú inzerciu v celkovej sume vopred. Prevádzkovateľ zašle faktúru objednávateľovi až po jej vyžiadaní a zaslaní náležitých údajov potrebných na zaslanie faktúry.

   2. 3.2.2.

    Objednávateľ – agentúra.

    Agentúra uhrádza všetky objednané inzeráty, na základe portálom vystavenej faktúry. Výnimkou môže byť fakturácia inak, len na základe podmienok dohodnutých v individuálnej zmluve medzi agentúrou a portálom.

   3. 3.2.3.

    Objednávateľ – zahraničný klient

    V záujme optimalizácie zahraničného platobného styku (minimalizácia nákladov spojených so zahraničným prevodom) bude spôsob fakturácie stanovený dohodou s obchodným oddelením.

 4. 4.

  Náležitosti ponuky

  1. 4.1.

   Obrazové materiály

   Zadávanie fotografií a iných obrazových materiálov inzerentom je určené nasledujúcimi podmienkami:

   • zadávateľ zodpovedá za obsah obrazového materiálu a pridaním inzerátu sa zaručuje za pravdivosť a autenticitu
   • obrazový materiál zadaný v inzeráte nesmie poškodzovať tretiu osobu, či skupinu osôb
   • na zverejnených fotografiách musia figurovať osoby (nie zvieratá, veci, samotné kusy odevov, či erotické pomôcky)
   • fotografie nesmú byť neprimerane upravé, dokreslované, orámované, či obsahujúce texty
   • prostredníctvom obrazových materiálov nesmú byť propagované iné konkurenčné stránky
   • zadaný inzerát musí obsahovať min. 5 fotografií
   • pre získanie možnosti posúvania inzerátu na prvú pozíciu je potrebné zadať overovaciu fotografiu na ktorej figurujúca osoba drží biely papier formátu A4 s nápisom www.Erika.sk. Na overovacej fotografii musí byť postava osoby jasne rozpoznateľná a je z rovnakého prostredia (príp. osoba má rovanký odev, doplnky, materské znamienka, tetovania, či iné charakteristické znaky) ako min. 3 zvyšné fotografie v zadanom inzeráte.
  2. Zadávateľ obrazových materiálov má nárok na ochranu autorského práva prostredníctvom vodotlače, ktorej používanie je vymedzené nasledujúcimi pravidlami:

   • vodotlač by mala byť nenápadná, nerušivá a plní ochrannú funkciu pred kopírovaním
   • môže obsahovať meno inzerenta, názorv agentúry, web stránku inzerenta, telefónne číslo zadané v ponuke
   • prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nezverejniť fotografie obsahujúce vodotlač ktorá by poškodzovala záujmy internetového portálu www.Erika.sk alebo jej sesterských stánok.
  3. 4.2.

   Názov ponuky môže obsahovať len meno, prípadne meno s prívlastkom, avšak za podmienok určených v ostatných bodoch. Názov ponuky nesmie obsahovať vulgarizmy ani iné hanlivé výrazy v rozpore s dobrými mravmi.

  4. 4.3.

   Každá základná (neplatená) ponuka musí byť unikátna, teda musí obsahovať unikátne fotografie v kombinácii s názvom ponuky. Inzerent môže zadať maximálne 1 ponuku ktorých predmetom je rovnaká osoba. Zadávanie viacerých ponúk v ktorých bude figurovať rovanká osoba sa bude považovať za cielený spam, teda hrubé porušenie obchodných podmienok. Prevádzkovateľ v tomto prípade môže pristúpiť k vymazaniu ponúk. V prípade sústavného porušovania i k blokovaniu účtu zadávateľa.

   Každá TOP ponuka (platená) musí byť taktiež unikátna, obsahovať unikátne fotografie a textové pole. Avšak inzerent môže zadať i viac ako 1 ponuku pre rovnakú osobu.

 5. 5.

  Reklamácie

  1. 5.1.

   V prípade chyby výlučne na strane prevádzkovateľa, je objednávateľ v rámci reklamačného postupu oprávnený požadovať primeranú náhradu alebo zľavu z ceny v rozsahu dohodnutom oboma zmluvnými stranami.

  2. 5.2.

   Lehota pre uplatnenie reklamácie je 14 dní odo dňa, kedy objednávateľ zistil alebo mohol zistiť chybu.

  3. 5.3.

   Chybou na strane prevádzkovateľa sa rozumie nefunkčnosť jeho služieb, ktoré sa týkajú potvrdenej objednávky objednávateľa, po dobu dlhšiu než 6 hodín za deň. Toto sa nevzťahuje na časový interval, v ktorom sú inzeráty objednávateľa automaticky zobrazované reklamným systémom podľa objednaného objemu inzercie.

  4. 5.4.

   Za chybu na strane prevádzkovateľa sa nepočítajú najmä výkyvy v návštevnosti jednotlivých www stránok prevádzkovateľa.

  5. 5.5.

   Zľava z ceny sa uplatňuje formou dobropisu.

  6. 5.6.

   Námietky voči vystaveným faktúram, je povinný objednávateľ písomne uplatniť u prevádzkovateľa do 7 dní po doručení faktúry inak sa na námietku neprihliada. Námietka nespôsobuje prerušenie alebo spočívanie plynutia lehoty splatnosti, ibaže je takáto námietka uznaná pred uplynutím lehoty splatnosti prevádzkovateľom alebo príslušným súdom. Uznanie alebo priznanie nároku objednávateľa z námietky po lehote splatnosti zakladá povinnosť prevádzkovateľa túto škodu nahradiť.

 6. 6.

  Záverečné ustanovenia

  1. 6.1.

   Zmluvné strany sa zaväzujú nepodávať údaje a informácie, získané v rámci spolupráce, tretej osobe. Tieto údaje predstavujú predmet Obchodného tajomstva a podľa toho požívajú aj náležitú ochranu v zmysle platných zákonov.

  2. 6.2.

   Zmluvné strany sa dohodli, že miestne príslušným súdom pre spory vzniknuté z tejto zmluvy je všeobecný súd prevádzkovateľa. Rozhodné právo pre túto zmluvu je právo SR.

  3. 6.3.

   Zmluvné strany si týmto potvrdzujú, že zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve sú vecne opodstatnené a primerané.

  4. 6.4.

   Súčasťou zmluvy sú Objednávka, Všeobecné obchodné podmienky a cenník. Ustanovenia Objednávky majú prednosť pred Všeobecnými obchodnými podmienkami.


  Všeobecné podmienky sú platné od 1.6.2013.
Naše stránky servera www.erika.sk môžu obsahovať sexuálne explicitný textový alebo obrazový materiál pridávaný tretími stranami. Na ich obsah nemáme žiadny vplyv. Nemôžeme teda ani prevziať žiadnu záruku alebo zodpovednosť za obsah tretích strán a za jeho pravdivosť. Taktiež za obsah stránok, na ktorý smerujú odkazy, je vždy zodpovedný konkrétny poskytovateľ obsahu či prevádzkovateľ daných stránok. V okamihu, keď sa dozvieme o porušení zákona, okamžite príslušný obsah odstránime. Naše stránky sú výhradne určené pre osoby staršie ako 18 rokov. Činnosť, ktorá by napĺňala trestné skutky podľa zákona č.300/2005 Z.z. §132 o prostitúcií a pornografií je zakázaná! Prevádzkovateľ servera www.erika.sk sa od zákon porušujúcej činnosti dištancuje.
Obchodné podmienky | Kontakt | Úvodná stránka
© 2008 www.erika.sk